Over mij

Personalia

Naam: Rienk Terpstra
Adres: Nieuwe Buren 111, 8911 EZ Leeuwarden
Geboren: 23 mei 1948 te Nieuwe Pekela
Burgerlijke staat: Gehuwd

Werkervaring

2004 – 2011

Provincie Fryslân, afdeling E.R.T.

2002 – 2004

Directeur van het Museum ‘t Coopmanshus, Franeker. Verantwoordelijk voor de algehele leiding, waaronder het personeelsbeleid en het verzamel- en het tentoonstellingsbeleid. Neemt deel aan het overleg met het bestuur, de Vrienden van het Museum ‘t Coopmanshus, de subsidieënten, de andere musea en de kunstenaars. Als bijzondere opdracht ben ik begonnen met de voorbereidingen (met onder meer de architect) voor de restauratie van het museum.

Hier wordt rekening gehouden met een toeristische winkel, koffie- en theevoorziening, gehoorzaal, depot, werkruimten en natuurlijk met de verschillende ruimten voor het museum. Daarnaast houd ik mij bezig met het tot stand brengen van een beleidsplan, de automatisering, het archief, het ontwikkelen van de website en de huisstijl van het museum.

1998-2001

Beleidsmedewerker Musea & Omroep, Provincie Fryslân. Onder meer het opstellen van de omroep-notite en de museum-notitie. De omroep- notitie voor Gedupeerde Staten is in nauwelijks een maand geschreven. De museum-notitie was al tien jaar oud en moest vervangen worden. De nieuwe notitie is nu voor minstens vijfjaar geldig. Om die reden is er ook gedacht aan de toekomstige ontwikkelingen.

1992-1997

Directeur van Kultuur & Toerisme Fryslân (K.&T.F.), Monumenten yn Fryslân, Stêdsloazjeminten Fryslân b.v.. Provincie Fryslân. Het geven van de algehele leiding aan de organisatie K.&T.F. Organiseerde vijf maal per jaar de maandelijkse activiteit ‘Monument van de Maand’. In opdracht van de provincie en verschillende gemeenten zijn aan ontwikkelingsplannen, publicaties, routes en formules voor verblijfsaccommodaties gewerkt. Tenslotte zijn er Stadslogementen in 4 steden gerestaureerd, voor een bedrag van circa 18 miljoen gulden. Ik was verantwoordelijk voor de selectie van de monumenten, de onderhandelingen rond de aankoop en de voorbereiding en uitvoering van de restauraties. Vervolgens heb ik zorg gedragen voor het commercialiseren van de formule in toeristisch Nederland en Europa. Neemt als spreker deel aan diverse conferenties. In 1995 werd de stichting K. T. F. onderscheiden met de Prins Bernhard Fonds Monumentenprijs te Amsterdam. Een jaar later, in 1996 ontving de stichting de N. V.O.B. Bouwprijs te Utrecht.

1978-1992

Beleidsmedewerker Monumentenzorg, Provincie Fryslân. Verantwoordelijk voor het initieëren en uitvoeren van het monumentenzorgbeleid. Zoals: de uitvoering (projectleider) van de Inventarisatie Jongere Bouwkunst (MIP), het opzetten van het ‘Monument van de Maand’, het rapport ‘Stadslogementen in de Friese Elf Steden’ en het voorbereiden en uitvoeren van de tweedaagse internationale studiedag Cultural & Regional Development’. In 1991 is het ‘Cultuurtoeristisch Ontwikkelings- en Aktieplan’ opgesteld.

1977-1977

Medewerker Dokumentatie & Onderzoek, Leeuwarden. Verantwoordelijk voor de inventarisatie van de Jongere Bouwkunst.

1973-1976

Medewerker Dokumentatie & Onderzoek, Leeuwarden, restauratie Jakobijnerkerk.

1976-1976

Medewerker Dokumentatie & Onderzoek, Groningen, restauratie A-Kerk.

1972-1972

Medewerker Dokumentatie & Onderzoek, Rijksdienst voorde Monumen- tenzorg, Voorburg / Zeist.

1970-1971

Bouwkundig Tekenaar, Architectenbureau Ir. J.B. Baron van Asbeck, Zeist.

Nevenactiviteiten

Cultuurtoeristische ontwikkelingsplannen zijn in 1997 tot 2002 in eigen beheer (B.C & T.T) uitgewerkt: onder andere het Ontwikkelingsplan ‘Fogelsanghstate’ (i.o.v. aren. Adema), het Ontwikkelingsplan Museum Joure (i.o.v. St. Het Kofschip), het Internationaal samenwerkingsproject met Aude, Wales, Gallicieën Vasternörland, uitgave van Monumenten’ (i.o.v. St. K.T.F.), Vinea Domini (opdrachtgever) voor de stichting te Witmarsum, organisatie van de conferentie en uitgave van ‘Monumenten’ Stadsherstel Leeuwarden en het Ontwikkelingsplan Schierstins Veenwouden (i.o.v. gemeente Dantumadeel).

Als laatste heb ik het plan voor behoud en restauratie van Molen ‘De Haan’ te Leeuwarden en het ontwikkelingsplan ‘Sleat’ van de gemeente Gaasterlan / Sleat gemaakt.

In de periode van 1976 tot heden zijn een twintigtal architectuurhistorische onderzoeken, tentoonstellingen en publicaties verricht. Was van 1973 tot 1988 lid van het Bestuur St. Monumentenwacht Friesland, lid van het Bestuur St. Monumentenwacht Utrecht en (mede) initiatiefnemer van de St. Moderne Architectuur Friesland. Ook was ik lid van het Bestuur ‘Noordelijk Film Festival’, gedurende acht jaar Raadslid voor de P.v.d.A., Leeuwarden, (mede) initiatiefnemer/lid Bestuur St. Festival ‘Liet’ en lid van het Platform Monumentenzorg Provincie Groningen. Van 1986 tot het jaar 2003 was ik redactielid van het ‘Tijdschrift Monumenten’, lid van het Bestuur St. Beeldende Kunst Fryslân en lid van het Bestuur St. Fogelsanghstate. Van 1986 tot op heden ben ik lid van het bestuur St. Piet de Vries.

Interesses

Architectuur, Beeldende Kunst, Fotografie en Automatisering